Hírek, aktualitások

Internetbanking szolgáltatásunk 2024. február 03. 17.00 órától újra elérhető!

Tisztelt Ügyfeleink!

Ezúton tájékoztatjuk Önöket arról, hogy a Polgári Bank Zrt. részéről 2024. január 31. 18.00 óra és 2024. február 04. 16.00 között előzetesen meghirdetett teljes bankszünnapok vonatkozásában a számlavezető rendszert érintő átállás zavartalan lebonyolítása sikeresen megtörtént!

Fentiek értelmében

 Internetbanking szolgáltatásunk
2024. február 03. 17.00 órától újra elérhető!

Tájékoztatás bankszünnap tartásáról

Ezúton tájékoztatjuk, hogy a Polgári Bank Zrt. 2024. január 31. (szerda) 18.00 óra és 2024. február 04. (vasárnap) 16.00 óra között teljes bankszünnapokat tart a számlavezető rendszert érintő átállás zavartalan lebonyolítása érdekében.

Tájékoztató (SZOCHO)

SZOCIÁLISHOZZÁJÁRULÁSI ADÓ (SZOCHO) TEHER A KAMATJÖVEDELMEKRE

Hirdetmény lakossági számlahitellel rendelkező Ügyfelek részére

Tájékoztató lakossági számlahitellel rendelkező Ügyfelek részére

Tájékoztató

Az MBH Bank Nyrt. által nyújtott bankkártya forgalmazási szolgáltatás keretein belül nyújtani kívánt készpénzátvételi (cash-back) szolgáltatás bevezetéséről.

Ügyféltájékoztató bankkártyaállomány-átruházásáról

Tájékoztatás bankkártyaállomány-átruházásról

Ügyféltájékoztató

Bankkártya kibocsátással kapcsolatos változások

OBA tájékoztató betéteseknek

Általános tájékoztatás örökösök részére

Ezzel a tájékoztatóval szeretnénk Önnek segítséget nyújtani, hogy egy haláleset bekövetkezésekor haláleseti kedvezményezettként vagy örökösként minél könnyebben és rövidebb idő alatt intézhesse banki ügyeit.

Tájékoztató

A bankkártyával végrehajtott konverziós fizetési művelek során alkalmazott árfolyamok közlési formájáról.

Árfolyamok

Kedvezményes Devizaárfolyam Számlához kapcsolódó devizaügyletekhez

DevizaVételKözépEladás
CHF409.10413.23417.36
EUR389.48393.41397.34
USD359.50363.13366.76
GBP455.32459.92464.52
CZK15.3915.5515.71
PLN90.1391.0491.95

Frissítve: 2024.02.29 verzió: 1

Valutaárfolyamok Devizaügyletekhez

DevizaVételKözépEladás
CHF401.66413.23424.80
EUR382.39393.41404.43
USD352.96363.13373.30
GBP447.04459.92472.80

Frissítve: 2024.02.29 verzió: 1

Devizaárfolyamok Hitelügyletekhez

DevizaVételKözépEladás
CHF407.86413.23418.60
EUR388.30393.41398.52

Frissítve: 2024.02.29 verzió: 1

Adó-visszatérítési támogatás

image

2024. január 01-től kérelem nem fogadható be!

Az új CSOK plusz hitelprogram és a kistelepüléseken nyújtható otthonteremtési támogatás feltételrendszerét érintő információk folyamatosan frissítésre kerülnek a Bank honlapján.

A hirdetésben szereplő családi otthonteremtési kedvezmény Magyarország Kormánya által nyújtott támogatás. image

 ADÓ-VISSZATÉRÍTÉSI TÁMOGATÁS

Az adó-visszatérítési támogatás nyújtását az új lakások építéséhez, vásárlásához kapcsolódó lakáscélú támogatásról szóló 16/2016. (II.10.) Kormányrendelet és a 17/2016. (II.10.) Kormányrendelet (a továbbiakban: Rendelet) szabályozza.

1. Adó-visszatérítési támogatást igényelhet az alábbi célokra:

 • Új lakás építése esetén

a)  a legfeljebb 150 m2 hasznos alapterületű lakás vagy a legfeljebb 300 m2 hasznos alapterületű egylakásos lakóépület természetes személy építője vagy építtetője az építési bekerülési költség megfizetéséhez, illetve

b)  az építkezés helyéül szolgáló építési telek vételárához az építési telek természetes személy tulajdonosa adó-visszatérítési támogatást igényelhet.

 • A legfeljebb 150 m2 hasznos alapterületű új lakás vagy a legfeljebb 300 m2 hasznos alapterületű új egylakásos lakóépület vásárlása vagy építése esetén – a 16/2016. Korm. rendelet szerinti családi otthonteremtési kedvezmény igénylésével egyidejűleg - a telekárat is tartalmazó vételárához a természetes személy vevő, illetve a hitelintézet által elfogadott költségvetésben szereplő bekerülési költségéhez a természetes személy telektulajdonos építtető adó-visszatérítési támogatást igényelhet.
 • használt lakás vásárlása, valamint egyidejű bővítése és/vagy korszerűsítése,
 • meglévő lakás bővítése és/vagy korszerűsítése esetén.

A támogatás igényelhető továbbá használatba vételi engedéllyel nem rendelkező ingatlan megvásárlását követően annak tovább építéséhez, ahol az építkezés 2008. július 1-jén vagy azt követően kiállított építési engedély vagy 2016. január 1-jét követően az egyszerű bejelentéshez kötött építési tevékenység esetén az építési tevékenység bejelentése alapján történt.

2. Általános feltételek:

Új lakás építése esetén:

 • Az adó-visszatérítési támogatás legfeljebb egy alkalommal, az új lakás építése esetén a bekerülési költségekre 2018. január 1-jén vagy azt követően kiállított számla alapján legkésőbb 2024. december 31-ig igényelhető.
 • Az adó-visszatérítési támogatás kizárólag az új lakás építése esetén a 27%-os, általános forgalmi adó mértékkel kiállított számla vagy számlák benyújtása esetén vehető igénybe.
 • A rendelet szerinti számlabemutatási kötelezettség teljesítésénél az új lakás építése esetén az 5%-os, általános forgalmi adó mértékkel kiállított számla nem vehető figyelembe.
 • Az adó-visszatérítési támogatás összege megegyezik az új lakás építése esetén az építkezés helyéül szolgáló építési telek, valamint a lakás vagy az egylakásos lakóépület építéséhez megvásárolt anyagok és igénybe vett szolgáltatások számlájában feltüntetett és a kiállított számla szerint megfizetett általános forgalmi adó összegével, de az a) pont esetén legfeljebb 5 000 000 forint.

Új lakás vásárlása vagy építtetése esetén :

 • Az adó-visszatérítési támogatás legfeljebb egy alkalommal a telekárat is tartalmazó vételáráhoza természetes személy vevő, illetve a hitelintézet által elfogadott költségvetésben szereplő bekerülési költségéhez 2021. január 1-jén vagy azt követően kiállított számla alapján legkésőbb 2022. december 31-ig igényelhető.
  • Az adó-visszatérítési támogatás kizárólag az új lakás vásárlása esetén az 5%-os általános forgalmi adó mértékkel kiállított számla vagy számlák benyújtása esetén vehető igénybe.
  • A rendelet szerinti számlabemutatási kötelezettség teljesítésénél az, az új lakás vásárlása esetében a 27%-os általános forgalmi adó mértékkel kiállított számla nem vehető figyelembe.
  • Az adó-visszatérítési támogatás összege megegyezik az új lakás vásárlása esetében a telekárat is tartalmazó vételár, illetve a hitelintézet által elfogadott költségvetésben szereplő bekerülési költség számlájában feltüntetett és a kiállított számla szerint megfizetett általános forgalmi adó összegével.

Az adó-visszatérítési támogatás iránti kérelmet a használatbavételi engedély, használatbavétel tudomásulvételét igazoló hatósági bizonyítvány, illetve egyszerű bejelentéshez kötött épület felépítésének megtörténtét megelőzően kell benyújtani a hitelintézethez. Az igénylő az építési/bővítési/korszerűsítési munkákat végző gazdálkodó szervezetben nem rendelkezhet tulajdonnal, valamint a gazdálkodó szervezet tulajdonosa az igénylőnek nem lehet közeli hozzátartozója vagy élettársa.

3. Személyi feltételek:

A támogatás igénylésekor személyi feltételeknek is eleget kell tenni, ezek valamelyikének nem teljesülése esetén az Adó-visszatérítési támogatás nem adható.

 • OEP igazolás:

A Támogatás iránti kérelem benyújtásának időpontjában az igénylő - házastársak, fiatal házaspár vagy élettársak esetén legalább az egyik fél – az adó-visszatérítési támogatás iránti kérelem benyújtásának időpontjában

a) 30 napnál nem régebbi okirattal igazolja, hogy a társadalombiztosítás ellátásaira jogosultakról, valamint ezen ellátások fedezetéről szóló 2019. évi CXXII. törvény (a továbbiakban: Tbj.) 6. §-a szerint biztosított, vagy a Tbj. 4. § 11. pontja szerinti kiegészítő tevékenységet folytató személynek minősül - ide nem értve a közfoglalkoztatási jogviszonyban foglalkoztatott személyt -, vagy büntetőjogi felelősség vállalásával teljes bizonyító erejű magánokiratba foglaltan nyilatkozik arról, hogy a köznevelésről szóló törvény hatálya alá tartozó középfokú nevelési-oktatási intézményben vagy a nemzeti felsőoktatásról szóló törvény hatálya alá tartozó felsőoktatási intézményben nappali rendszerű oktatás keretében tanulmányokat folytat, és

b) legalább 180 napja folyamatosan

ba) a Tbj. 6. §-a alapján biztosított - ide nem értve a közfoglalkoztatási jogviszonyban foglalkoztatott személyt -, és ezt 30 napnál nem régebbi okirattal igazolja,

bb) a köznevelésről szóló törvény hatálya alá tartozó középfokú nevelési-oktatási intézményben vagy a nemzeti felsőoktatásról szóló törvény hatálya alá tartozó felsőoktatási intézményben nappali rendszerű oktatás keretében tanulmányokat folytat, és erről büntetőjogi felelősség vállalásával teljes bizonyító erejű magánokiratba foglaltan nyilatkozik, vagy az 5. § a) pontja szerinti igénylő igazolja, hogy külföldi felsőoktatási intézmény nappali tagozatán folytatott olyan tanulmányokat, melyek a külföldi állam joga szerint kiállított olyan oklevélhez vezetnek, amely a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló 2001. évi C. törvény rendelkezései szerint egyenértékűnek ismerhető el a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséért felelős hatóság állásfoglalása alapján,

bc) az 5. § a) pontja szerinti igénylő kereső tevékenysége alapján valamely másik állam vagy nemzetközi szerződéssel létrehozott nemzetközi szervezet társadalombiztosítási rendszerének hatálya alá tartozott, és ezt az illetékes külföldi hatóság vagy a nemzetközi szervezet által kiállított igazolással igazolja, vagy

bd) a Tbj. 4. § 11. pontja szerinti kiegészítő tevékenységet folytató személynek minősül - ide nem értve a közfoglalkoztatási jogviszonyban foglalkoztatott személyt -, és ezt 30 napnál nem régebbi okirattal igazolja.

Az a) pont, valamint b) pont bb) alpont szerinti nyilatkozat tartalmazza az igénylő személyes adatait, az oktatási intézmény azonosító adatait és a képzésre vonatkozó információkat, ideértve a tanulmányok megkezdésének és várható befejezésének időpontját is.

A 180 napos jogosultsági időszak számítása során:

a) a különböző, egymást követő jogosultsági időszakokat össze kell számítani,

b) a jogosultsági időszakot folyamatosnak kell tekinteni, ha abban egybefüggően legfeljebb 30 nap megszakítás van, amelynek időtartama a teljesítendő jogosultsági időszakba nem számít bele.

Nem kell figyelembe venni, ha az igénylő a fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatalának végleges határozata alapján gyermekek otthongondozási díjában vagy ápolási díjban részesül.

Az a) pontjában foglaltakat nem kell alkalmazni, ha az  igénylő - házastársak, fiatal házaspár vagy élettársak esetén legalább az egyik fél - a kérelem benyújtásának időpontjában kereső tevékenysége alapján valamely másik állam vagy nemzetközi szerződéssel létrehozott nemzetközi szervezet társadalombiztosítási rendszerének hatálya alatt áll és ezt az illetékes külföldi hatóság vagy a nemzetközi szervezet által kiállított igazolással igazolja, valamint teljes bizonyító erejű magánokiratba foglaltan vállalja, hogy a támogatási szerződés megkötését követő 180 napon belül a Tbj. 6. §-a szerinti biztosítottá válik.

 • Köztartozás mentesség:

A támogatást igénylők egyikének sem lehet az állami adó- és vámhatóságnál nyilvántartott köztartozása.

Az igénylőknek szerepelniük kell a köztartozásmentes adatbázisban, vagy 30 napnál nem régebbi okirattal, vagy büntetőjogi felelősség vállalásával tett nyilatkozattal kell igazolniuk, hogy az állami adó- és vámhatóságnál (NAV) nincs nyilvántartott köztartozásuk.

 • Hatósági bizonyítvány büntetlen előéletről:

Az igénylőnek és házastársának büntetőjogi felelősség vállalásával tett teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt nyilatkozattal igazolnia kell, hogy a Rendelet 1. sz. mellékletében meghatározott bűncselekmények tekintetében büntetőjogi felelősségét a bíróság nem állapította meg, vagy amennyiben megállapította, az Adó-visszatérítési támogatás igénylésének időpontjában az ehhez fűződő hátrányos jogkövetkezmények alól már mentesült.

A nem magyar állampolgár részére a támogatás a 3 hónapot meghaladó tartózkodási jogosultság fennállásának időtartama alatt nyújtható, ha Magyarország területén bejelentett lakóhellyel rendelkezik.

Az adó-visszatérítési támogatás iránti kérelem benyújtását megelőző 5 éven belül a Rendelet vagy az egyéb lakáscélú állami támogatásokról szóló jogszabályok szerint igénybe vett vissza nem térítendő lakáscélú állami támogatás vagy ezt megelőlegező kölcsön vonatkozásában az igénylőket a járási hivatal, a kormányhivatal, a Magyar Államkincstár végleges határozatával vagy bíróság jogerősen visszafizetésre nem kötelezte.

4. Tárgyi feltételek:

A hitelintézet által elfogadott lakásnak – az ingatlan-értékbecslési szakvélemény alapján - a lakhatási igények kielégítésére alkalmasnak kell lennie.

a) Meglevő lakástulajdon:

A támogatás igénylésével összefüggésben a meglevő másik lakástulajdon nem kizáró ok.

b) Kötelező tulajdonszerzési elvárások a támogatással érintett ingatlanban:

A lakásban csak a támogatott személy(ek) szerezhet(nek) tulajdont (vagy a támogatott személy halála esetén annak egyenes ági rokona, házastársa vagy élettársa). Az igénylő házaspár vagy élettársak esetén mindkét félnek az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett tulajdonnal kell rendelkeznie a támogatással érintett ingatlanban. Több lakásból álló osztatlan közös tulajdonú ingatlan esetén, ha a lakásra vonatkozóan használati megállapodás alapján a támogatott személyek kizárólagos használati joga áll fenn,, az elfogadható.

c) Számlabenyújtási kötelezettség:

Új lakás vásárlása, építtetése esetén a támogatott személy legkésőbb az adó-visszatérítési támogatás folyósításáig az adásvételi szerződésben szereplő telekárat is tartalmazó vételárról a saját nevére szóló, az általános forgalmi adóról szóló törvény hatálya alá tartozó termékértékesítésről, szolgáltatásnyújtásról kiállított számlákat, egyszerűsített számlákat (a továbbiakban együtt: számla) a hitelintézet részére bemutatja.

Az új lakás vásárlása építtetése esetén az 5%-os általános forgalmi adó mértékkel kiállított számla vagy számlák benyújtása esetén vehető igénybe.

Új lakás építése esetén a támogatott személy a készültségi fokkal arányos folyósítást megelőzően bemutatja az adott készültségi foknak megfelelő, a hitelintézet által elfogadott költségvetésben szereplő bekerülési költség legalább 70%-áról a támogatott személy saját nevére kiállított számlákat.

Az új lakás építése esetén a 27%-os, általános forgalmi adó mértékkel kiállított számla vagy számlák benyújtása esetén vehető igénybe.

d) Lakásbiztosítás:

A magyar állam javára szóló jelzálogbejegyzés időtartamára a támogatott személynek lakásbiztosítással kell rendelkeznie.

5. Az adó visszatérítési támogatás igénylésének további feltételei:

Az igénylőnek vállalnia kell, hogy a támogatással érintett lakásban – az adó-visszatérítési támogatás utolsó részfolyósítását követő 10 évig– életvitelszerűen kíván tartózkodni.

Magyar Állam javára bejegyzésre kerülő jelzálogjog, valamint elidegenítési és terhelési tilalom

Az adó-visszatérítési támogatás igénybevételével épített lakásra az építkezés idejére és a használatbavételi engedély megadását, a használatbavétel tudomásulvételét vagy az egyszerű bejelentéshez kötött épület felépítésének bejelentése megtörténtét követő 10 évig terjedő időszakra a Magyar Állam javára jelzálogjog, valamint annak biztosítására elidegenítési és terhelési tilalom kerül bejegyzésre.

6. Milyen devizanemben érhető el?

Az adó-visszatérítési támogatás kizárólag forintban (HUF) igényelhető.

7. A támogatás folyósítása:

Az adó-visszatérítési támogatás építési telekre jutó részét – a folyósítási feltételek teljesítése esetén - az építési telek vételáráról kiállított számla benyújtását követően, egy összegben folyósítja a hitelintézet a támogatott személy fizetési számlájára, míg az építkezéshez kapcsolódó adó-visszatérítés a készültségi fokkal arányosan, utólagosan, a benyújtott számlák alapján történik.

8. További támogatási formák:

Az igénylő ugyanazon hitelintézetnél egyidejűleg nyújthatja be az adó-visszatérítési támogatás mellett:

 • Családi Otthonteremtési Kedvezmény (a továbbiakban: CSOK)
 • Polgári Bank CSOK+10 Otthonteremtő Kamattámogatott hitel
 • Polgári Bank CSOK+15 Otthonteremtő Kamattámogatott hitel

9. Induló díjak:[1]

A díjak mértéke a támogatás összegétől függően eltérő lehet.

A Hitelintézet által felszámított díjak mértékét az aktuális hirdetmény tartalmazza és azt a Hitelintézet jogosult megváltoztatni.

A támogatás igénylésekor felmerülő Banki induló díjak a kérelem benyújtásakor esedékesek.

 • Támogatás bírálati díj: a támogatás összegének 1,5%-a, de legfeljebb 30.000 Ft[2],
 • Értékbecslési díj/helyszíni szemle díja: hirdetményben foglalt ingatlan értékbecslési díjtáblázat szerint
 • Térképmásolat díja (családi ház, ikerház, sorház esetén): 3.000 Ft/ingatlan

10. További tájékoztatás:

Felhívjuk Ügyfeleink figyelmét, hogy jelen tájékoztató nem teljes körű és nem minősül ajánlattételnek. További információért forduljon a Polgári Bank munkatársaihoz, vagy keresse fel a www.polgaribank.hu honlapot.

A hirdetésben szereplő adó-visszatérítési támogatás Magyarország Kormánya által nyújtott támogatás.[1] A tájékoztató készítésének időpontjában.

[2] Ugyanazon hitelintézetnél az adó-visszatérítési támogatással egyidejűleg benyújtott CSOK kérelem esetén a magasabb összegű támogatásra vonatkozó, legfeljebb 30.000 Ft bírálati díjat kell megfizetni.

Termékismertetők:

 • Ügyféltájékoztató az Adó-visszatérítési támogatás igényléséhez letöltés
 • Tájékoztató új lakás építéshez igényelhető állami támogatásokról legfeljebb 2 gyerek után PM letöltés
 • Tájékoztató új lakás építéshez igényelhető állami támogatásokról legalább 3 gyerek után PM letöltés
 • Tájékoztató új lakás vásárlásához igényelhető állami támogatásokról legfeljebb 2 gyerek után PM letöltés
 • Tájékoztató új lakás vásárlásához igényelhető állami támogatásokról legalább 3 gyerek után PM letöltés

Igényléshez szükséges nyomtatványok:

 • Adó-visszatérítési támogatás igénylés és nyilatkozatok letöltés
 • Adó-visszatérítési támogatás igényléséhez szükséges dokumentumok listája letöltés

Tájékoztatók:

Forgalmazó fiókok:

 • Polgár, Hajdúnánás, Tiszaújváros, Debrecen, Hajdúböszörmény, Budapest, Görbeháza, Komádi, Körösszakál, Csökmő, Tiszacsege, Halásztelek, Szigetszentmiklós, Nyíregyháza, Miskolc, Eger, Sopron

Hirdetmény

 • Aktuális aktív üzletág kondíciói lakosság részére letöltés

Magatartási kódex